Co se děje se svobodou ve světě

Cato Institute sestavil ve spolupráci s kanadským Fraser Institute a německou Nadací Friedricha Naumanna pro svobodu vyčerpávající 396stránkovou zprávu o stavu lidské svobody ve světě. Shrnuto: všude na světě vlády v posledních letech úroveň svobody tlačily dolů.

Vztah mezi svobodou jednotlivce a blahobytem

Světový Index lidské svobody (Human Freedom Index – HFI) poklesl od roku 2008 na desetistupňové škále z hodnoty 7,05 na 6,93.

Podle Iana Vasqueze a Tanji Porčnikové, kteří zprávu koncipovali, o celkovém výsledku rozhodovaly zejména výsledky v kategoriích, které se týkají osobních a občanských svobod, ale také svobody ekonomické. Výzkumníci zvlášť upozornili na to, že osobní svoboda má velice úzký vztah k hospodářské prosperitě: ty nejsvobodnější země vykazují v porovnání se zeměmi s nízkou úrovní osobní svobody vyšší úroveň HDP na hlavu. Zaznamenáníhodnou výjimku z tohoto pravidla představuje Hongkong, který je Indexu lidské svobody, sestaveném Cato Institutem, na druhé příčce.

Celkový výsledek té které země v žebříčku svobody ovlivňuje dvanáct základních kategorií. Cato Institute zaznamenal nejvýraznější pokles proti roku 2008 v oblasti svobody pohybu, svobody vyjádření a informací, oslabení shledal i u právního státu, respektive respektu k zákonům. „V mnoha oblastech světa je svoboda pod palbou, jako funkční alternativy se lidem nabízejí nacionalismus, populismus a nejrůznější formy hybridního autoritářství. Nejsilnější ztráty svoboda utrpěla v Sýrii, Egyptě, Venezuele, Belize a Řecku,“ říká Tanja Porčniková.

To, z čeho může svoboda do budoucna těžit, uzavírá zpráva, je fakt, že v řadě zemí idea svobody koření v základech společnosti. To by nepřímo naznačovalo, že v mnoha zemích se úroveň nesvobody nemůže dostat nad určitou úroveň. V tomto směru poukazuje zpráva (s. 12) na země, jako je Kanada a Spojené státy, které mají v ústavě zabudované bezpečnostní zábrany jako rozluku církve a státu a decentralizaci.

Žebříčku vévodí Švýcarsko (8,89/10), následuje Hongkong (8,88/10) a Nový Zéland (8,86/10).

Celková svoboda ve Spojených státech klesá

Spojené státy dosáhly hodnocení 8,39/10. To je řadí na sedmnácté místo mezi 159 porovnávanými zeměmi. Přestože od roku 2008 úroveň lidské svobody v USA klesla (z hodnoty 8,45 na 8,39 v roce 2015) na žebříčku se Spojené státy posunuly o sedm příček nahoru. Pokles lidské svobody se tu dá vysvětlit téměř skokovým poklesem ekonomické svobody.

Tyhle změny jsou pochopitelně jen malé v porovnání se změnami na spodku seznamu, kde vidíme, pokud jde o lidskou svobodu, velmi znepokojivý vývoj. Na spodních příčkách vidíme Libyi, Venezuelu a Sýrii. Zatímco v Libyi a Sýrii vidíme ostrý zlom kvůli absenci právního státu, autoritativním vládám a válce, Venezuela vykazuje strukturální pokles kvůli odpírání ekonomických svobod. Tady vidíme, že pravidlo „svoboda jednotlivce vede k blahobytu“ funguje obousměrně. Pokles ekonomické svobody, zapříčiněný venezuelským socialismem, poměrně významně omezuje lidskou svobodu. Takhle se hodnocení Venezuely měnilo v čase:

Boj za svobodu nekončí

To, co si ze zprávy o lidské svobodě ve světě můžeme – zejména v hnutí za svobodu – odnést, je to, že slavný citát Margaret Thatcherové: „Bez ekonomické svobody není žádná svoboda“ zůstává platný stejně ve dvacátém prvním století, jako platil ve století dvacátém. Hospodářská prosperita a svoboda jednotlivce jsou úzce propojené věci. Když budeme jednu ignorovat, pocítíme to i na úbytku druhé. Pokud chceme něco udělat ve prospěch svobody lidí, musíme jim zaručit respekt k zákonům a právo svobodně podnikat. Jestliže osobní a ekonomická svoboda nejdou ruku v ruce, nemůže člověk dosáhnout pokroku.

Nemůžeme akceptovat snížení daní, pokud je podmíněné snižováním občanských práv. A nemůžeme brát osobní svobodu za zaručenou, pokud se nepostavíme proti pokusům vlády omezovat ekonomickou svobodu. A tohle je ve své podstatě výzva, se kterou bychom se měli vyrovnávat celý svůj život.


This article was translated into Czech and published by the finance magazine FinMag.

Thanks for liking and sharing!

About Bill Wirtz

My name is Bill, I'm from Luxembourg and I write about the virtues of a free society. I favour individual and economic freedom and I believe in the capabilities people can develop when they have to take their own responsibilities.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s